Virginie Bostoen, Notaris te Gent

 

Virginie Bostoen

Notaris te Gent

Samenlevingsovereenkomst

Overeenkomst gesloten tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden waarbij partners bepaalde vermogensrechtelijke aspecten van hun relatie kunnen regelen.
Een samenlevingscontract voor feitelijke samenwonende koppels kan notarieel of onderhands opgemaakt worden.
Wettelijk samenwonenden zijn verplicht om hun samenlevingscontract, indien zij één wensen, te laten opstellen door de notaris.

In een samenlevingscontract kunnen volgende zaken geregeld worden:
- bezit / eigendomsrecht van bepaalde goederen;
- inkomsten en besparingen;
- kosten van het huishouden;
- wederzijds akkoord voor het aangaan van specifieke overeenkomsten;
- regelingen betreffende de kinderen;
- situatie in geval van scheiding. Dit vervangt uiteraard niet de regelingsakte in het kader van een echtscheiding.

 

Samenwoningscontract

Overeenkomst gesloten tussen wettelijk of feitelijk samenwonenden waarbij hun (wettelijke) samenwoning naar goeddunken geregeld wordt.
Een feitelijk samenlevingscontract kan notarieel of onderhands opgemaakt worden.
Wettelijk samenwonenden zijn verplicht indien zij een samenlevingscontract opmaken dit door de notaris te laten opstellen.
De lasten inzake het vermogen tussen de samenwonenden kan hierin omschreven worden.

In een samenlevingscontract kunnen volgende zaken geregeld worden:
- bezit / eigendomsrecht
- inkomsten en besparingen
- kosten van het huishouden
- wederzijds akkoord voor het aangaan van specifieke overeenkomsten
- kinderen
- situatie in geval van scheiding
 

 

saneringsnormen

Gronden die vervuild zijn (bodemverontreiniging), moeten in sommige gevallen gesaneerd worden. Hoe ver men bij die sanering moet gaan en hoe proper de grond dus moet worden, hangt af van de stedenbouwkundige bestemming van het goed. Zo zal de sanering verder moeten gaan wanneer het onroerend goed in woongebied of agrarisch gebied ligt, dan wanneer het goed in bijvoorbeeld een industriegebied ligt.

 

Schenking

Overeenkomst waarbij de schenker, tijdens zijn leven, onherroepelijk enig goed (of geldbedrag) afstaat uit vrijgevigheid aan de begiftigde die het aanneemt.
Schenkingen tussen ongehuwde partners zijn belangrijk vermits zij niet van elkaar kunnen erven. Schenken en erven zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar: hoe meer geschonken wordt bij leven, hoe kleiner de totale nalatenschap en hoe lager de erfbelasting. De schenking is dus een belangrijk instrument bij successieplanning.

 

Schenking onder last

De schenker kan aan de schenking bepaalde voorwaarden koppelen(bijvoorbeeld de gelden aan te wenden om een onroerend goed te kopen). De schenker heeft in dit geval de mogelijkheid om een schenking te ontbinden indien de begunstigde de voorwaarde niet vervult. 
 

 

Statutendatabank

De statutendatabank bewaart alle versies van de statuten van rechtspersonen die voortvloeien uit in België verleden notariële akten, vanaf de oprichting van de rechtspersoon tot de allerlaatste bijwerking van de statuten. Deze wettelijke databank maakt deel uit van het dossier van de rechtspersoon en is gratis raadpleegbaar.

 

Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest is een document dat de koper van een onroerend goed meer informatie geeft over de haalbaarheid van een bepaald project of over de verkavelingsmogelijkheid van een grond. Daarom wordt een stedenbouwkundig attest vaak aangevraagd vóór de eigenlijke aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning. Het geeft immers aan of een project voor een vergunning in aanmerking komt. Een stedenbouwkundig attest is dus niet gelijk te stellen met een vergunning, maar voor de koper is dit niettemin een belangrijk document, want het kan een indicatie geven over de uitvoerbaarheid van een bouwproject.

Opgelet, een stedenbouwkundig attest is slechts twee jaar geldig.

 

Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest is een document dat de koper van een onroerend goed meer informatie geeft over de haalbaarheid van een bepaald project of over de verkavelingsmogelijkheid van een grond. Daarom wordt een stedenbouwkundig attest vaak aangevraagd vóór de eigenlijke aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Het geeft aan of een project voor een vergunning in aanmerking komt. Een stedenbouwkundig attest is niet gelijk te stellen met een vergunning, maar voor de koper is dit niettemin een belangrijk document, want het kan een indicatie geven over de uitvoerbaarheid van een bouwproject.

Opgelet, een stedenbouwkundig attest is slechts twee jaar geldig. 

 

stedenbouwkundige bestemming

In Vlaanderen heeft ieder onroerend goed een “stedenbouwkundige bestemming”. Deze bestemming bepaalt wat je op dat onroerend goed al dan niet mag doen. Zo dient een “woongebied” om in te wonen, een agrarisch gebied, dient voor landbouw, enzovoort.

De stedenbouwkundige bestemmingen zijn door de overheid vastgelegd in plannen. Dit kan een gewestplan zijn, een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

 

Stedenbouwkundige inlichtingen

Onder "stedenbouwkundige inlichtingen" wordt alle informatie verstaan die betrekking heeft op de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke voorschriften die gelden voor bouwen en verbouwen. Deze kan sterk verschillen van gemeente tot gemeente. Ze vormen een onderdeel van de dossierkosten.

 

stedenbouwkundige overtreding

et niet naleven van de stedenbouwkundige regels, is strafbaar. Zo kan hiervoor een boete of soms zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd.

Voorbeelden van stedenbouwkundige overtredingen zijn het bouwen van gebouwen zonder de vereiste vergunning, het wijzigen van de functie van een gebouw zonder de vereiste vergunning, het niet informeren van een koper bij een overdracht, …

 

Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die je nodig hebt bij ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening. Het is dus een vergunning die men aanvraagt wanneer men werken wil uitvoeren zoals (ver)bouwen, slopen, graven, aanleggen… De gemeente is verantwoordelijk voor het toekennen van een stedenbouwkundige vergunning. Met deze vergunning geeft de gemeente jou de toestemming om bepaalde werken uit te voeren.
Een stedenbouwkundige vergunning is niet hetzelfde als een verkavelingsvergunning.

 

Stichting

Een stichting wordt opgericht door één of meer (rechts)personen, maar telt op zich geen leden. Het gaat hier eigenlijk om een vermogen dat aangewend wordt om een bepaald belangenloos doel te verwezenlijken. Er mag geen winst uitgekeerd worden aan de oprichters.

Een stichting heeft vaak culturele, wetenschappelijke of filantropische doeleinden.

 

Stille vennoten (bij een commanditaire vennootschap)

Bij een commanditaire vennootschap (Comm. V.) is er zowel sprake van ‘werkende’ vennoten, als van ‘stille’ vennoten. De werkende vennoten, die samen een VOF vormen, zijn onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De stille vennoten daarentegen, zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng. Stille vennoten kunnen dan ook niet failliet verklaard worden, zelfs indien de vennootschap zelf failliet is.

Het feit dat er ook stille vennoten aanwezig zijn, is een openbaar gegeven. Derden zijn hiervan op de hoogte. De stille vennoot mag evenwel niet optreden in het rechtsverkeer.

 

stookolietank

Een stookolietank of mazouttank gebruikt men meestal om gebouwen te verwarmen. In Vlaanderen zijn deze stookolietanks aan regels onderworpen. Deze regels moeten ervoor zorgen dat de stookolietank in goede staat blijft en er geen bodemverontreiniging kan ontstaan. De regels verschillen naargelang het type van tank (ondergrondse of bovengrondse tank; grote of kleine tank).

 

Strafbeding

Een strafbeding is een clausule, waarbij de testamentmaker de erfenisaanspraken van een erfgenaam beperkt of zelfs teniet doet, als die het testament betwist of niet uitvoert.

 

subrogatie

Subrogatie of indeplaatsstelling betekent dat een zaak of een persoon de rechtspositie inneemt van een andere zaak of persoon. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een schuldeiser betaalt en hierdoor in dezelfde positie komt tegenover de schuldenaar.

 

Successierechten / erfbelasting

In Vlaanderen spreekt men van de “erfbelasting”, in Brussel nog van “successierechten”. Het is de belasting die betaald moet worden op het erven van een nalatenschap. Hoe groter de nalatenschap, hoe hoger de belasting. Ook de familieband speelt een rol: Hoe dichter de verwantschapsgraad, hoe lager de belasting. Zo moeten de kinderen en de echtgenote bijvoorbeeld veel minder belastingen betalen dan een verre tante of een nicht.

 

Syndicus

De syndicus is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van het appartementsblok. Daarbij hoort het ook beheer over de fondsen van het gebouw. Daarnaast voert de syndicus de beslissingen uit die genomen zijn door de algemene vergadering.